Izveštaj o transfenrim cenama


Izveštaj o transfernim cenama predstavlja dokumentaciju u propisanoj formi i sadržini koja se prilaže uz poreski bilans i odnosi se na obveznike poreza na dobit pravnih lica koji su imali transakcije sa povezanim licima.

Forma i sadržina dokumentacije o transfernim cenama, izbor i način primene metode po principu „van dohvata ruke“ kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima, kao i način utvrđivanja osnovice za obračun amortizacije stalnog sredstva nabavljenog iz transakcije sa povezanim licem, bliže određuje Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima (Službeni glasnik RS br. 61/13, 8/14).

Pravilnikom je definisano da poreski obveznik podnosi dokumentaciju o transfernim cenama u formi Izveštaja odnosno Izveštaja u skraćenom obliku.

Poreski obveznik uz poreski bilans podnosi dokumentaciju o transfernim cenama u formi izveštaja kojisadrži:
- Analizu grupe povezanih lica kojima pripada obveznik
- Analizu delatnosti
- Funkcionalnu analizu
- Izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke“
- Zaključak
- Priloge

Izveštaj o transfernim cena u skraćenom obliku


Izveštaj u skraćenom obliku poreski obveznik može da podnese za transakcije sa poveznim licima koje ispunjavaju jedan od sledeća dva uslova:
1. Da je transakcija sa poveznim licem jednokratna u godini za koju se podnosi poreski bilans i da njena vrednost nije veća od vrednosti prometa za koju je zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost propisana obaveza evidentiranja poreza na dodatu vrednost;
2. Da ukupna vrednost transakcije sa jednim povezanim licem u toku godine za koju se podnosi poreski bilans nije veća od vrednosti prometa za koju je zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost propisana obaveza evidentiranja za porez na dodatu vrednost.
Dakle, obveznik, osim za zajmove i kredite, može da za jednokratne transakcije sa jednim povezanim licem čija vrednost u posmatranoj godini nije veća od 8.000.000 dinara, kao i za transakcije sa jednim povezanim licem čija ukupna vrednost u poreskom periodu nije veća od 8.000.000 dinara, izveštaj o transferim cenama poreskom organu podnese u skraćenom obliku.

Izveštaj u skraćenom obliku sadrži podatke o svakoj od tih transakcija:
- Opis transakcij
- Vrednost transakcije
- Povezano lice sa kojim je transakcija izvršena.

Ako su ispunjen ove pretpostavke, poreski obveznik će podneti uz poreski bilans Izveštaj u skraćenoj formi. U svim drugim slučajevima transakcija sa poveznim licima poreski obveznik je dužan da podnese kompletan Izveštaj o transakcijama sa poveznim licem.

TOP