Zakonska Obaveza

Obaveza izrade Izveštaja o transfernim cenama proizilazi iz Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Službeni glasnik RS br. 25/01, 80/02 –dr.zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13) i Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima (Službeni glasnik RS br. 61/13, 8/14).

Obaveze iz transakcija sa povezanim licima, poreski obveznik je dužan da prikaže u svom Poreskom bilansu. Uz Poreski bilans poreski obveznik je dužan da priloži dokumentaciju u okviru koje se posebno prikazuju vrednosti istih transakcija po cenama koje bi se ostvarile na tržištu takvih ili sličnih transakcija da se nije radilo o povezanim licima (princip „van dohvata ruke“). Ukoliko se obveznikova transferna cena po osnovu transkacije sa pojedinačnim povezanim licem razlikuje od cene te transakcije utvrđene primenom principa „van dohvata ruke“ on je dužan da ta odstupanja uključi u poresku osnovicu i to:
- Iznos pozitivne razlike između prihoda po osnovu transakcija po ceni utvrđenoj primenom principa „van dohvata ruke“ i prihoda po osnovu te transakcije potransfernoj ceni ili - Iznos pozitivne razlike između rashoda po osnovu te transakcije po transfernoj ceni i rashoda po osnovu te transakcije po ceni utvrđenoj primenom principa „van dohvata ruke“

Kazne za nepodnošenje izveštaja o transfernim cenama

Zakonskim normama su predviđene i kazne od 100.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice ako u poreskom bilansu ne iskaže posebno vrednost transakcije sa povezanim licima po transfernim cenama, ako u propisanom roku ne podnese poreski bilans ili ako u poreskom bilansu podnese netačne podatke što bi za posledicu imalo smanjenje poreske osnovice ili neosnovano ostvarivanje prava na poreske podsticaje i ako propusti da priloži ili dopuni dokumentaciju kojom se potvrđuje ispravnost iskazanih cena sa povezanim licima. Odgovorno lice će se za isti prekšaj kazniti novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara.

Osim Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnika, od interesa za pravilno sprovođenje odredbi koje se tiču transfernih cena su i Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (Službeni glasnik RS br. 20/14) kao i Pravilnik o sadržaju poreske prijave na obračun poreza na dobit pravnih lica (Sl. Glasnik RS br. 24/14)

TOP